• ایمیل info@koohyaranePars.com
  • روابط عمومی09174067732

هیات مدیره

هیات مدیره کوهیاران پارس هر دو سال یک بار توسط اعضای گروه انتخاب می شوند.

پگاه جمالیان سرپرست

امین حیدری روابط عمومی

ارتادخت مصفا فنی

محمد کریمی سرپرست