• ایمیل info@koohyaranePars.com
  • روابط عمومی09174067732

هیات مدیره

هیات مدیره کوهیاران پارس هر دو سال یک بار توسط اعضای گروه انتخاب می شوند.

مزدک حسینی راد

محمد صادق حمیدی

آذران حمیدی

ارتادخت مصفا فنی

محمد کریمی سرپرست